O nás - EDI

Euroregión dunajskej iniciatívy je záujmovým združením právnických osôb založeným v roku 2011. Presadzuje snahu o dosahovanie koordinovaného trvalo-udržateľného rozvoja v spoločenskej a hospodárskej oblasti, ako aj v oblastiach životného prostredia, kultúry a podpory realizácie procesov európskej integrácie. Pri plnení svojich úloh zohľadňujeme nasledovné opatrenia:

  1. chrániť, zachovať a rozvíjať kultúru regiónu v oblasti architektúry, archeológie, ľudového umenia a histórie, ako integrovanú súčasť európskej kultúry. Podporovať kultúrnu spoluprácu v rámci regiónu alebo s inými regiónmi, zachovať poznatky miestneho charakteru, viacjazyčnosť, obnoviť tradície tu žijúcich národností, budovať nové možnosti a toleranciu pozitívneho spolužitia v praxi s úctou k menšinovým názorom a kultúram;
  2. hospodársky rozvoj regiónu usmerniť takým smerom, ktorý ráta s uchovaním už jestvujúcich hospodárskych, prírodných a humanitných zdrojov a s ich zveľaďovaním, a tak dosiahnuť hladinu pridaných hodnôt na úroveň hladiny štátov s vyspelým trhovým hospodárstvom a zvýšený rozvoj vnútorného trhu;
  3. z prírodného hľadiska ochraňovať a snažiť sa o zachovanie a udržanie prírodného dedičtva, o zlepšenie životného prostredia, podporovať rozumné a úsporné použitie prírodného bohatstva s vyhliadkou na obnovu, rozumné užívanie krajiny uchovanie tradičných miestnych kultúr a remesiel.

Euroregión dunajskej iniciatívy má ambíciu byť jedným z hlavných aktérov napĺňania Dunajskej stratégie na Slovensku.

Riaditeľom EDI je Mgr. Vladimír Pálfi.

  

Načo slúžia euroregióny ?

Medzi hlavné ciele euroregiónov v súlade s Európskou chartou hraničných a cezhraničných regiónov patrí spolupráca:

PARTNERI