Hospodárska politika a trh práce

Jednou z úloh EDI v rámci hospodárskej politiky SR je spolupodieľanie sa na zlepšovaní kvality života občanov v regióne, na raste životnej úrovnea zamestnanosti, na vyrovnávaní regionálnych rozdielov a riešení problémov týkajúcich sa danej problematiky.

Úroveň zamestnanosti v ekonomike je determinovaná vzájomnou interakciou dopytu a ponuky na trhu práce. Trh práce v Slovenskej republike je dlhodobo v stave nerovnováhy a nezamestnanosť je jeden z najvážnejších problémov spoločnosti. Je sociálnym indikátorom spojeným s takými spoločenskými javmi ako kriminalita, mentálne a fyzické zdravie, zároveň nepriaznivo vplýva na rodinný života predstavuje stratu sociálneho statusu spojeného s nežiaducimi sprievodnými javmi. V miere nezamestnanosti naďalej pretrvávajú výrazné medziregionálne rozdiely. Preto podpora zamestnanosti v regióne a zvyšovanie šancí občanov na zamestnanie podporovaním vzdelanostného rastu sú jednou z našich dlhodobých priorít.

PARTNERI