Výskum a vývoj

Našim zámerom je napomôcť rovnovážnemu rozvoju výskumu, ktorý je hybnou silou regiónu a k zlepšeniu podmienok pre realizáciu národných a medzinárodných projektov. Cieľom je taktiež modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja tak, aby prispieval k skvalitneniu a zlepšeniu vzdelávacieho procesu na vysokých školách, zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych rozdielov a tvorbe nových pracovných miest.

 

Euroregión Dunajskej Iniciatívy spolurealizuje prevádzku a rozvoj „DANUBE TRANSFER CENTRE“ zriadeného pri FEI STU v rámci aktivity „DANUBE REGION STRATEGY“ so zámerom napĺňať ciele dunajskej stratégie.

PARTNERI